De tevredenheidspeiling

In het kader van de COTAN beoordeling is een tevredenheidspeiling gehouden onder de gebruikers. De tevredenheid bij de gebruikers is groot. De scholen ervaren het programma als een goed, gemakkelijk te hanteren instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van hun school goed in kaart te brengen. Onderstaand de uitkomsten.

 

Gebruik van de functies en de rapportages

Uit de tevredenheidspeiling blijkt dat de meeste functies in “Op School” gebruikt worden. De functie screening en handelingsplannen worden door alle scholen gebruikt. Ook de functie rapportages worden op bijna alle scholen goed gebruikt, vooral de rapportages van de gedragingen. Hiermee kunnen de scholen gemakkelijk een overzicht krijgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen en kunnen ze de opbrengsten op groepsniveau en schoolniveau in kaart brengen. De rapportages van het zelfbeeld en de extra indicaties worden minder gebruikt. Dat komt doordat deze rapportages sterk leerling gebonden zijn en dus minder geschikt voor overzichten op groeps- en schoolniveau.

 

De export functie wordt het minst gebruikt. De meeste scholen gaven aan dat zij nog niet goed weten wat zij met deze functie aan moeten. Op basis hiervan is de naam van deze functie veranderd in “Analyse van de rapportages”. Zo wordt aangegeven wat de school met deze functie kan doen: analyseren welke leerlingen op groeps- en schoolniveau zitten achter de aantallen of procenten van de rapportages en of er logische stappen zijn gezet. Zo kan de rapportage specifiek per groep of voor de hele school worden gemaakt. De handleiding voor deze functie ( net zoals voor de andere functies) is te vinden in het programma zelf.

 

Tevredenheid over de functies

De tevredenheid over het programma ‘Op School” is hoog. Over de screening zijn alle scholen tevreden tot zeer tevreden! Over de functie van handelingsplannen is het tevredenheidspercentage 83,4 %, een neutrale beoordeling gaven 8.8% van de scholen en 8.8% van de scholen waren ontevreden. De reden hiervoor was meestal de onoverzichtelijkheid van de acties en tips. Op basis hiervan is het programma inmiddels aangepast.

 

De tevredenheid over de rapportages was 77, 4 %, niet ingevuld was 11.8 %, neutraal was 8.8% en ontevreden 2.9%. De reden voor het niet invullen of een neutrale beoordeling lag in het feit dat de school deze functie niet of pas sinds kort gebruikt. Dit geldt des te meer voor de exportfunctie. Tevreden tot zeer tevreden was 47%, niet ingevuld of neutraal was respectievelijk 32,4 % en 17.6%, ontevreden was 2.9 %. De reden moet vooral gezocht worden in de onbekendheid van deze functie.

 

Conclusie tevredenheidspeiling

De scholen zijn over het algemeen tevreden over het programma. Zij geven aan dat zij de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen gemakkelijk en goed in kaart kunnen brengen. Het maken van de handelingsplannen direct na de screening wordt als een verrijking gezien. Niet alleen signaleren maar indien nodig er direct wat aan doen. De handelingsplannen worden als goed en praktisch uitvoerbaar gekenschetst.

 

De scholen kunnen ook de opbrengsten op groeps- en schoolniveau gemakkelijk in kaart brengen. Hierdoor kunnen de scholen actie ondernemen als blijkt dat er niet zo zeer een probleem ligt bij individuele leerlingen maar op groeps- of zelfs schoolniveau.